जलयुक्त शिवार योजना


निधी वितरण
अ . क्र . तपशील दिनांक रक्कम पहा
1 कार्यकारी अभियंता, धुळे पाटबंधारे विभाग, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून रु. 16.58 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44022781 या अंतर्गत वितरीत करणे 18-11-2019 16.58 लक्ष
2 कार्यकारी अभियंता, धुळे पाटबंधारे विभाग, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून रु. 16.58 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44022781 या अंतर्गत वितरीत करणे 18-11-2019 16.58 लक्ष
3 कार्यकारी अभियंता, धुळे पाटबंधारे विभाग, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून रु. 16.58 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44022781 या अंतर्गत वितरीत करणे 18-11-2019 16.58 लक्ष
4 जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून रु. 279 .84 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44022781 या अंतर्गत वितरीत करणे 22-10-2019 279.84 लक्ष
5 जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून रु. 279 .84 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44022781 या अंतर्गत वितरीत करणे 22-10-2019 279.84 लक्ष
6 जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून रु. 279 .84 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44022781 या अंतर्गत वितरीत करणे 22-10-2019 279.84 लक्ष
7 जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून रु. 279 .84 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44022781 या अंतर्गत वितरीत करणे 22-10-2019 279.84 लक्ष
8 जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून रु. 279.84 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44022781 या अंतर्गत वितरीत करणे 22-10-2019 279.84 लक्ष
9 कार्यकारी अभियंता, धुळे पाटबंधारे विभाग, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून रु. 16.58 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44022781 या अंतर्गत वितरीत करणे 18-10-2019 16.58 लक्ष
10 त्रयस्थ मूल्यमापन पाहणी च्या मानधनाची रक्कम रु. 2.82 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44022781 मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च या अंतर्गत वितरीत करणे 07-09-2019 2.82 लक्ष
11 जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून रु. 1.25 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44022781 मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च या अंतर्गत वितरीत करणे 04-09-2019 1.25 लक्ष
12 त्रयस्थ मूल्यमापन पाहणी च्या मानधनाची रक्कम रु. 1 .12 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44022781 मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च या अंतर्गत वितरीत करणे 16-08-2019 1.12 लक्ष
13 जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून रु. 83.87 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44022781 मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च या अंतर्गत वितरीत करणे 06-08-2019 83.87 लक्ष
14 जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून 320 कामांना रु. 249.83 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44022781 मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च या अंतर्गत वितरीत करणे 03-08-2019 249.83 लक्ष
15 उपवनसंरक्षक, धुळे वन विभाग, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून रु. 54.58 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44063016 या अंतर्गत वितरीत करणे 02-08-2019 54.58 लक्ष
16 त्रयस्थ मूल्यमापन पाहणी च्या मानधनाची रक्कम रु. 1.49 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44022781 मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च या अंतर्गत वितरीत करणे 02-08-2019 1.49 लक्ष
17 जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून रु. 109 .78 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 4402 1881 या अंतर्गत वितरीत करणे 26-07-2019 109.78 लक्ष
18 जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिष्द (ल.पा. ) विभाग, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून रु. 196 .59 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44022781 या अंतर्गत वितरीत करणे 31-03-2019 196.59 लक्ष
19 जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिष्द (ल.पा. ) विभाग, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून रु. 70.14 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44022781 या अंतर्गत वितरीत करणे 31-03-2019 70.14 लक्ष
20 जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून रु. 1.50 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44022781 या अंतर्गत वितरीत करणे 30-03-2019 1.50 लक्ष
21 44022781 या लेखाशिर्षांतर्गत कार्यकारी अभियंता, धुळे पाटबंधारे विभाग, धुळे यांना जलयुक्त शिवार करीता निधि वितरण करणे 30-03-2019 7.35 लक्ष
22 2702 लहान पाटबंधारे यावरील खर्च या लेखाशिर्षांतर्गत जिल्हा परिषद ल.पा. विभागास जलयुक्त शिवार करीता निधि वितरण करणे 18-02-2019 212.08 लक्ष
23 कार्यकारी अभियंता, धुळे पाटबंधारे विभाग, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून रु. 205.79 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44022781 या अंतर्गत वितरीत करणे 11-02-2019 205.79 लक्ष
24 44022781 या लेखाशिर्षांतर्गत जिल्हा परिषद ल.पा. विभागास जलयुक्त शिवार करीता निधि वितरण करणे 06-02-2019 85.45 लक्ष
25 2702 लहान पाटबंधारे यावरील खर्च या लेखाशिर्षांतर्गत जिल्हा परिषद ल.पा. विभागास जलयुक्त शिवार करीता निधि वितरण करणे 02-02-2019 274.44 लक्ष
26 जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून रु. 137 .58 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44022781 या अंतर्गत वितरीत करणे 28-01-2019 137.58 लक्ष
27 जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून रु. 65 .56 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44022781 या अंतर्गत वितरीत करणे 28-01-2019 65.56 लक्ष
28 जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून रु. 474 .59 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44022781 या अंतर्गत वितरीत करणे 23-01-2019 474.59 लक्ष
29 जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून रु. 15.58लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44022781 या अंतर्गत वितरीत करणे 17-01-2019 15.58 लक्ष
30 जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून रु.88.39 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44022781 या अंतर्गत वितरीत करणे 14-01-2019 88.39 लक्ष
31 जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून रु. 39 .46 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44022781 या अंतर्गत वितरीत करणे 08-01-2019 39.46 लक्ष
32 2702 लहान पाटबंधारे यावरील खर्च या लेखाशिर्षांतर्गत जिल्हा परिषद ल.पा. विभागास जलयुक्त शिवार करीता निधि वितरण करणे 07-01-2019 525.56 लक्ष
33 उपवनसंरक्षक, धुळे वन विभाग, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून रु. 186 .67 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44063016 या अंतर्गत वितरीत करणे 01-01-2019 186.67 लक्ष
34 जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून रु.156.89 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44021881 मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च या अंतर्गत वितरीत करणे 29-12-2018 156.89 लक्ष
35 जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून रु. 3.11 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44021881 या अंतर्गत वितरीत करणे 29-12-2018 3.11 लक्ष
36 जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून रु. 3.06 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44022781 या अंतर्गत वितरीत करणे 28-12-2018 3.06 लक्ष
37 जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून रु. 97 .05 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44022781 या अंतर्गत वितरीत करणे 03-12-2018 97.05 लक्ष
38 जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, धुळे यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून रु. 79 .66 लक्ष इतका निधी मुख्यलेखाशिर्ष 44022781 या अंतर्गत वितरीत करणे 19-11-2018 79.66 लक्ष
39 44022781 या लेखाशिर्षांतर्गत जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांना जलयुक्त शिवार करीता निधि वितरण करणे 07-09-2018 11.50 लक्ष
40 जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत सुराय येथे 2 कामे सतारे येथे 3 कामे मालपुर येथे 4 कामे झिरवे येथे 1 कामे कर्ले येथे 1 कामे धावडे येथे 1 कामे मोराणे प्र लळींग येथे 1 कामे धाडी धमाणे येथे 1 कामे बुरझड येथे 1 कामेतांडा कुंडाणे येथे 1 कामे रामी येथे 1 कामे बाबरे येथे 1 कामे चिंवुर येथे 1 कामे मोरशीपाडा येथे 1 कामे जुन्नर येथे 1 कामे बोदगाव येथे 1 कामे नगाव येथे 1 कामे नांद्रे येथे 1 कामे बोरकुंड येथे 1 कामे निमडाळे येथे 3 कामे पाडळदे येथे 1 कामे जापी येथे 1 कामे बोरकुंड येथे 1 कामे पाडळदे येथे 1 कामे वडणे येथे 1 कामे बाबरे येथे 1 कामे जापी येथे 1 कामे नांद्रे येथे 1 कामे सावडीतांडा येथे 1 कामे बोरकुंड येथे 3 कामे विसरणे येथे 4 कामे जुनवणे येथे 3 कामे बोरकुंड येथे 1 कामे हडसुणे येथे 1 कामे हैद्रुण येथे 1 कामे मोघण येथे 1 कामे बोदगाव येथे 2 कामे पाडळदे येथे 1 कामे निमडाहे येथे 1 कामे बुरझड येथे 1 कामे विंचुर येथे 1 कामे जापी येथे 1 कामे वेल्हाणे येथे 3 कामे मोरशेवाडी येथे 1 कामे आमराळे येथे 1 कामे तामथरे येथे 2 कामे साळवे येथे 3 कामे सवाई मुकटी येथे 2 कामे वरुळ घुसरे येथे 1 कामे इंदवे येथे 2 कामे उंभर्टी येथे 3 कामे बेहेड येथे 1 कामे अष्टाणे येथे 1 कामे इंदवे येथे 1 कामे छावडी येथे 1 कामे म्हसदी येथे 1 कामे बेहेड येथे 1 कामेम्हसदी येथे 1 कामे ककाणे येथे 1 कामे बेहेड येथे 1 कामे एकूण कामे 85 17-02-2018 78.08
41 जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत जुन्नेर येथे 3 कामे हेंकळवाडी येथे 5 कामे मोरशेवाडी येथे 7 कामे सुराय येथे 1 काम सतारे येथे 2 कामे साळवे येथे 1 काम बाभळे येथे 1 काम धावडे येथे 1 काम नांद्रे येथे 4 काम बोरीस येथे 1 काम अमराळे येथे 1 काम शेवाडे येथे 1 काम ऐचाळे येथे 2 काम म्हसदी येथे 6 काम शेणपुर येथे 2 काम पेरेजपुर येथे 3 काम अष्टाणे येथे 5 काम पिंपळगाव बु येथे 2 काम चौपाळे येथे 3 काम काकरदा येथे 2 काम येथे एकूण 53 कामे य 19-01-2018 153.64
42 वनमधील मृद व जलसंधारणाची कामे - सांकेतांक (४४०६३०१६) ५३ मोठी बांधकामे 15-11-2017 95.94
43 जलसंधारण भांडवली खर्च,००१०२ मृद संधारण, मोठी बांधकामे 10-11-2017 396.94
44 मोठी बांधकामे 10-11-2017 396.94
45 मोठी बांधकामे 26-10-2017 224.48
46 साठवण बंधारा 25-10-2017 224.48
47 मोठी बांधकामे 09-10-2017 22.82
48 मोठी बांधकामे 12-09-2017 2.50
49 मोठी बांधकामे व् साठवण बंधारा धाडरे -3 21-08-2017 30.96
50 साठवण बंधारा बुरझड क्रमांक १ पासून ३ व साठवण बंधारा सुटतेप 02-08-2017 3.86
51 मोठी बांधकामे 20-06-2017 197.29
52 वनमधील मृद व जलसंधारणाची कामे - सांकेतांक (४४०६३०१६) ५३ मोठी बांधकामे 12-06-2017 69.41
53 नाला खोलीकरण करणे व कम्पार्टमेंट बडिंग करणे 03-11-2016 765.oo
54 नाला खोलीकरण करणे व कम्पार्टमेंट बडिंग करणे 29-03-2016 765.oo
55 मोठी बांधकामे ,वंसंधारण 11-03-2016 98.17
56 नाला खोलीकरण करणे ,कम्पार्टमेंट बंडिंग करणे , मोठी बांधकामे 04-03-2016 200.49
57 नाला खोलीकरण करणे ,कम्पार्टमेंट बंडींग करणे , मोठी बांधकामे 04-03-2016 57.10
58 मोठी बांधकामे 04-03-2016 307.01
59 वनीकरण ,मोठी बांधकामे 22-02-2016 151.29
60 मोठी बांधकामे 20-02-2016 110.68
61 मोठी बांधकामे 20-02-2016 98.62
62 मोठी बांधकामे 20-02-2016 106.85
63 मृद संधारण ,मोठी बांधकामे 12-02-2016 5.80
64 लहान पाटबंधारे 10-02-2016 52.00
65 लहान पाटबंधारे 09-02-2016 23.52
66 लहान पाटबंधारे 06-02-2016 58.75
67 मोठी बांधकामे 05-02-2016 21.99
68 सिमेंट नाला बांध बांधणे 20-01-2016 472.78
69 मोठी बांधकामे 18-01-2016 31.55
70 नाला खोलीकरण करणे ,कम्पार्टमेंट बांडिंग करणे , मोठी बांधकामे 11-12-2015 80.30
71 लहान पाटबंधारे 23-11-2015 9.90
72 मोठी बांधकामे 04-11-2015 220.42
73 मोठी बांधकामे 21-10-2015 96.41
74 लहान पाटबंधारे 15-10-2015 219.51
75 मोठी बांधकामे 15-09-2015 24.35
76 लहान पाटबंधारे 14-09-2015 52.00
77 नाला खोलीकरण करणे ,कम्पार्टमेंट बंडींग करणे , मोठी बांधकामे 03-09-2015 20.95
78 मोठी बांधकामे 01-09-2015 211.44
79 मोठी बांधकामे 29-08-2015 86.35
80 नाला खोलीकरण करणे ,कम्पार्टमेंट बांडिंग करणे , मोठी बांधकामे 07-08-2015 163.31
81 नाला खोलीकरण करणे ,कम्पार्टमेंट बांडिंग करणे , मोठी बांधकामे 07-08-2015 163.31
82 मोठी बांधकामे 30-07-2015 82.82
83 वनीकरण ,वंसंधारण 23-07-2015 111.62
84 मोठी बांधकामे 22-02-2015 30.00
85 मोठी बांधकामे ,वंसंधारण 17-10-2014 30.00