जलयुक्त शिवार योजना


प्रशासकीय मान्यता आदेश
अ . क्र . तपशील दिनांक रक्कम पहा
1 जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिष्द (ल.पा. ) विभाग, धुळे यांचेकडील मौजे कासारे ता. साक्री मौजे नाडसे ता. साक्री येथील कांक्रीट रिचार्ज बंधारा-3 या कामाचे शुध्दीपत्रक 25-02-2019 5.03 लक्ष
2 2702 या मुख्य लेखाशिर्षांतर्गत जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिष्द (ल.पा. ) विभाग, धुळे यांना जलयुक्त शिवार अभियान 2018-19 च्या रु.41.47 लक्षच्या 11 कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे 21-01-2019 41.47 लक्ष
3 मृदसंधारणाच्या उपययोजनद्वारे जमिनीचा विकास कदाणे 1 रुदाणे 1वडेल 15 नंदणे 5 देऊर बु 1वाजदरे 3 जामदे 6 सतारपाडा 1 देवजीपाडा 4 बासर 1 वर्सुस 2रुणमाळी1वासखेडी 1पन्हाळीपाडा 2 इसर्डे 1 दहिवेल 1ब्राम्हणवेल 2 वासखेडी 2 रोहिणी 3 भोईटी 2 गोदी 2 उखळवाडी 4 एकूण 61 कामे 17-01-2019 115.93
4 सुधारित प्रशासकीय मान्यता जलयुक्त शिवर मधील २६ कामानना ४४०२२७८१ अंतर्गत रु ९६.४१ लक्ष रकमेच्या कामाना जक.१०८.४६ लक्ष रकमेची सु प्र माँ 10-01-2019 12.05
5 हिसोळे येथे 3 कामे बभळाज येथे 3 कामे महादेव दोंदवाडा येथे 12 कामे अशी एकूण 19 कामे जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत वन्यजीव नाशिक यांना प्रशासकीय मान्यता 08-01-2019 31.00
6 ४४०६३०१६ या लेखाशीर्ष अंतर्गत जलयुक्त शिवर कमाना विशेष निधिमधुन प्रमा 03-01-2019 2.67
7 ४४०६३०१६ या लेखाशीर्ष अंतर्गत वन विभागास जलयुक्त शिवार अभियानासाठी प्रमा नवेनगर येथे सात कामे शेलबारी येथे 2 कामे खैरखुंटा येथे सात कामे मापलगाव येथे 4 कामे रुनमाळी येथे 1 काम देगाव येथे 2 कामे 01-01-2019 59.46
8 ४४०२२७८१ या लेखाशीर्ष अंतर्गत जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जी प धुळे याना जलयुक्त शिवर साथी प्रामा सोंडले येथे 2 कामे पिंप्री येथे 2 कामे कलवाडे येथे 2 कामेअजंदे येथे 1 काम तिखी येथे 1 काम काळखेडा येथे 1 काम वजीरखेडा येथे 1 काम सावळदे येथे 1 काम अशी एकूण 11 कामे 01-01-2019 157.23
9 ४४०२२७८१ या लेखाशीर्ष अंतर्गत धुले पाटबंधारे विभागस प्रमा जलयुक्त शिवर साठीबभळाज 3 भाटपुरा 3 तरडी 3 चिमठाणे 2वालखेडा 1 पडावद 1 आमोदे 2 निमडाळे 1 तामसवाडी 3 निमखेडी1सुकवद 2कुंडाणे 1महालकाळी 3एकूण 23 कामे 01-01-2019 350.81
10 जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जिल्हा परिषद् धुले यांना जलयुक्त शिवारच्या कामासाठी प्र माँ सोंडले 1 पडावद 1 अर्थे खु 1 तऱ्हाडी त त 1बलकुवे 1विखरण 1 बभळाज 1 भाटपुरा 1 वारकुंडाणे 2 उडाणे 3 सांजोरी 2 नंदाणे 1 तामसवाडी1 सोनगीर 2 पिंपरखेडा 1नवेकोठारे 1 बांबुर्ले 1 कुसुंबा 5 कासारे 3 छाईल 1 रोजगाव 1 वेहेरगाव 1 लोणखेडी 1 रायपुर 2 शेवाळी 1 दारखेल 1लोणखेडी 1 कुसुंबा 6 अशी एकूण 45 कामे 01-01-2019 208.77
11 २७००२ अंतर्गत जलयुक्त शिवर साथी जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जिल्हा परिषद् धुळे यांना प्रामा वार कुकंडाणे येथे 2 कामे सोनगीर येथे 2 कामे लोहगड येथे 2 कामे उभंड येथे 2 काम नुरनगर येथे 1 काम कुळथे येथे 2 कामे फागणे येथे 9 काम वणी बु येथे 1 काम दोंदवाड येथे 1 काम आर्णी येथे 4 कामे बाभुळवाडी येथे 2 कामे विश्वनाथ येथे 2 कामे वडगाव येथे 2 कामे तामसवाडी 1 वडेल येथे 2 कामे वभळाज 1 त-हाडी त त 1 अशी एकूण 37 कामे 31-12-2018 279.71
12 ४४०२२७८१ जलयुक्त शिवर अंतर्गत विशेष निधिमधुन प्रमामलांजन 2 लोणखेडी 1 आमोदे 1धंगाई 1रुणमाळी वर्सुस झिरणीपाडा 1 बासर 1 रोजगाव 1अशी एकूण 11 कामे 19-12-2018 73.33
13 सांजोरी 3 कामे उडाणे 3 कामे वडेल 2 कामे नंदाणे 2 कामे सायणे 3 कामे वडेल शिरपुर 3 कामे भोईटी 2 कामे रोहिणी 1 काम नवडणे 5 कामे नाडसे 2 कामे छाईल 2 कामे लोणखेडी 2 कामे आईने 1 काम होडदाणे 2 कामे वर्धन आमखेल बसर राजगाव 2 कामे अशी एकूण 38 कामे ४४०२२७८१ या लेखाशीर्ष अंतर्गत जिल्हा जलसंधारण अधिकारी धुळे जलयुक्त शिवर 10-12-2018 202.23
14 चिमठाणे येथे 1 कामे परसोले येथे 2 कामे कलवाडे येथे 1 कामे अजंदे बु येथे 1 कामे रामी येथे 4 कामे पिंप्राड येथे 4 कामे वालखेडा येथे 2 कामे सोंडले येथे 3 कामे रामी येथे 1 कामे परसोले येथे 3 कामे पिंप्राड येथे 1 कामे वालखेडा येथे 3 कामे भिलाणे येथे 3 कामे पडावद येथे 1 कामे वालखेडा येथे 1 कामे पिंप्री येथे 1 कामे परसोले येथे 1 कामे सोंडले येथे 1 कामे चिमठाणे येथे 4 कामे बलकुवे येथे 3 कामे बभळाज येथे 2 कामे लोणखेडी येथे 2 कामे दारखेल येथे 4 कामे नाडसे येथे 5 कामे रायपुर येथे 2 कामे कासारे येथे 4 कामे शेवाळी येथे 3 कामे आयने येथे 1 कामे मलांजन येथे 6 कामे नवडणे येथे 3 कामे वर्धाने येथे 1 कामे छाईल येथे 2 कामे वासदरे येथे 2 कामे तामसवाडी येथे 3 कामे आमी दे येथे 2 कामे जामदे येथे 4 कामे रोजगाव येथे 2 कामे वार कुंडाणे येथे 1 कामे सोनगरी येथे 2 कामे तामसवाडी येथे 1 कामे पिंपरखेडा येथे 1 कामे देऊर बु येथे 1 कामे सायने येथे 2 कामे सांजोरी उडाणे येथे 2 कामे महालाकाळी येथे 1 कामे नवेकोठारे येथे 1 कामे लोणखेडी येथे 1 कामे उभंड येथे 2 कामे नवे कोठारे येथे 1 कामे नुरनगर येथे 1 कामे देऊर खु येथे 1 कामे सायने येथे 2 कामे देऊर बु येथे 1 कामे कुळथे येथे 3 कामे फागणे येथे 1 कामे मळाणे येथे 1 कामे आणी येथे 2 कामे वार कुंडाणे येथे 1 कामे रावेर येथे 2 कामे नवलनगर येथे 4 कामे विश्वनाथ येथे 3 कामे सुकवद येथे 2 कामे काळखेडा येथे 3 कामे बिलाडी येथे 2 कामे नावरी येथे 2 कामे वडेल येथे 2 कामे कुंडाणे वरखेडी येथे 3 कामे वरखेडा येथे 1 कामे कुंडाणे येथे 1 कामे नंदाणे येथे 3 कामे तामसवाडी येथे 1 कामे पिंपरखेडा येथे 4 कामे नवलनगर येथे 1 कामे काळखेडा येथे 1 कामे विश्वनाथ येथे 2 कामे कुंडाणे वरखेडी येथे 1 कामे वडगाव येथे 1 कामे निमखेउी येथे 1 कामे तिखी येथे 1 कामे फागणे येथे 1 कामे दोंदवाडे येथे 1 कामे अशी एकूण 166 कामे कामनिहाय यादि आदेशा सोबत स्वतंत्र जोडलेली आहे 05-12-2018 822.58
15 कुंडाणेवार येथे 3 कामे वार येथे 5 कामे वणी खु. येथे 6 कामे नवे कोठारे 2 कामे बांबुर्ले प्र नेर येथे 2 कामे बिलाडी येथे 3 कामे मळाणे येथे 4 कामे वणी बु. येथे 3 कामे एकुण 28 कामे विशेष निधिमधुन जलयुक्त शिवार अंतर्गत ४४०२२७८१ ५३ या लेखशिशीर्षाखाली मोठी बांधकामे 03-12-2018 95.15
16 वार कुंडाणे येथे 2 कामे सोनगीर येथे 2 कामे लोहगड येथे 2 कामे उभंड येथे 2 कामे नुरनगर येथे 1 कामे कुळथे येथे 2 कामे फागणे येथे 2 कामे वणी बु येथे 1 कामे दोंदवाडे येथे 1 कामे आर्णी येथे 4 कामे बाभुळवाडा येथे 2 कामे एकूण 21 कामे फागणे येथे 7 कामे विश्वनाथ येथे 2 कामे वडगाव येथे 2 कामे तामस वाडी 1 काम वडेल येथे 2 कामे बभळाज 1 काम तऱ्हाडी तत 1 काम 2702 लेखाशिर्षातुन जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जि प धुळे जलयुक्त शिवार अंतर्गत प्रमा 03-12-2018 279.71
17 पाचमौली येथे 5 कामे देगाव येथे 4 कामे लव्हारतोडी येथे 3 कामे भोरटीपाडा येथे 4 कामे शेलबारी येथे 6 कामे सुतारे येथे 2 कामे वासदरे येथे 5 कामे देवळीपाडा येथे 3 कामे पोहबरे येथे 4 कामे रांजणगाव येथे 3 कामे बासखेडी येथे 5 कामे दहिवेल येथे 4 कामे नागझरी येथे 2 कामे निजामपुर येथे 1 कामे अंबापुर येथे 1 कामे रायकोट येथे 1 कामे झिरणीपाडा येथे 2 कामे वालखेडा येथे 2 कामे परसोडे येथे 3 कामे चिमठाणे येथे 2 कामे भिलाणे दिगर येथे 1 कामे पिंप्री येथे 4 कामे उभंड येथे 3 कामे बिलाडी येथे 2 कामे वजीरखेडे येथे 2 कामे तिखी येथे 2 कामे रावेर येथे 1 कामे नावरे येथे 1 कामे कुलथे येथे 1 कामे कालखेडे येथे 1 कामे दोंदवाड येथे 1 कामे आर्णी येथे 1 कामे सावळदे येथे 1 कामे विश्वनाथ येथे 1 कामे वडगाव येथे 1 कामे अशी एकूण 86 कामे मृद व् जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च 03-12-2018 479.54
18 नुरनगर बांबुले प्र नेर नंदाणे 2 कामे वडेल वजीरखेडा 2 कामे काळखेडा परसोले रामी अर्थे खु 2 अशी एकुण 12 कामे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जिल्हा परिषद् धुळे यांना जलयुक्त शिवर अंतर्गत ४४०२२७८१ या लेखाशीर्षांतर्गत प्रमा 03-12-2018 81.69
19 पडावद 2 कामे सांजोरी 2 कामे नियमित योजनेतील जलयुक्त शिवार अंतर्गत ४४०२१८८१ या लेखाशीर्षाखाली मोठी बांधकामे 19-11-2018 11.56
20 सोनेवाडी होडदाणे 3 कामे सातरपाडा हेंद्रयापाडा अशी एकूण 6 कामे नियमित योजनेतील जलयुक्त शिवार अंतर्गत ४४०६३०१६ या लेखा शीर्षाखाली मोठी बांधकामे 19-11-2018 20.89
21 नवे कोठारे येथे 2 कामे वडेल येथे 3 कामे बिलाडी 1 काम कुंडाणे येथे 1 काम नंदाणे येथे 1 काम लोहगड येथे 2 काम कुळथे 1 काम वजीरखेडे येथे 1 काम सोनगीर येथे 1 काम उभंड येथे 1 काम मळखेडा येथे 1 काम आयने येथे 1 काम आमोदा येथे 2 काम रोजगाव येथे 2 काम जामदे येथे 1 काम मलांजन येथे 2 काम सातरपाडा येथे 1 काम कालटेक येथे 1 काम कुंडाणे येथे 1 काम बिलाडी येथे 1 काम लोहगाव येथे 1 काम देऊर खु येथे 1 काम कुळथे येथे 2 काम काळखेडा येथे 1 काम वजीरखेडा 1 काम फागणे येथे 1 काम नवलनगर येथे 1 काम उडाणे येथे 1 काम सोनगीर येथे 2 काम नंदाणे येथे 1 काम परसोडे येथे 1 काम अंबापुर येथे 2 काम आयने येथे 1 काम उभंड येथे 1 काम मळखेडा येथे 1 काम राजगाव येथे 1 काम जामदे येथे 1 काम मलांजन येथे 2 काम सातरपाडा येथे 2 काम धंगाई येथे 1 काम अशी एकूण 52 कामे नियमित योजनेतुंन जलयुक्त शिवार अंतर्गत ४४०६३०१६ ५३ या लेखशीर्षाखाली मोठी बांधकामे 02-11-2018 242.89
22 सायने येथे 14 कामे दोंदवाड येथे 11 कामे काळखेडा येथे 5 कामे बाभुळवाडी येथे 9 कामे फागणे येथे 2 कामे उडाणे येथे 3 कामे लोणखेडी 2 कामे सांजोरी येथे 8 कामे सोनगीर 6 कामे नवलनगर 3 कामे नावरी 1 काम सावळदे 3 कामे वणी खु येथे 4 कामे कुळथे 5 कामे नंदाणे येथे 14 कामे तिखी येथे 9 कामे उभंड येथे 6 कामे लोणखेडी येथे 1 काम वार येथे 6 कामे कुंडाणेवार येथे 6 कामे देऊर खु येथे 7 कामे लोहगड 1 काम नुरनगर येथे 1 काम महालकाळी येथे 2 कामे नवे कोठारे येथे 2 कामे अभनपुर येथे 6 कामे कळमसर येथे 1 काम बभळाज येथे 5 कामे वरुळ 1 काम विखरण बु 1 काम वासर्डी येथे 3 कामे हिसाळे 1 काम तोंदे 1 काम म.दोंदवाडे 1 काम उखळवाडी 3 कामे भाटपुरा 1 काम अभनपुर 3 कामे अशी एकूण 159 कामे नियमित योजनेतुनजलयुक्त शिवार करीता ४४०२१८८१५३ मोठी बांधकामे या लेखा शीर्षाखाली कृषि विभागाला प्रमा 31-10-2018 285.63
23 विशेष निधिमधुन जलयुक्त शिवार अंतर्गत ४४०२२७८१ या लेखशीर्षाखाली जाहीर फलक तयार करणे 30-10-2018 39.46
24 रामी येथे 2 कामे सोंडले येथे 19 कामे चिमठाणे येथे 5 कामे पिंप्री येथे 5 कामे रुदाणे येथे 6 कामे अजंदे बु येथे 2 कामे भिलाणे येथे 3 कामे कदाणे येथे 4 कामे कलवाडे येथे 8 कामे परसोळे येथे 11 कामे दाऊळ येथे 2 कामे महळपुर येथे 6 कामे वरवाडे येथे 6 कामे दाऊळ येथे 5 कामे वालखेडा येथे 12 कामे अजंदे बु येथे 8 कामे अक्कडसे येथे 5 कामे भिलाणे दिगर येथे 4 कामे पडावद येथे 3 कामे चिमठाणे येथे 5 कामे पिंप्री येथे 4 कामे कदाणे येथे 12 कामे पिंप्राड येथे 7 कामे टाकरखेडा येथे 5 कामे रामी येथे 9 कामे सोनेवाडी येथे 8 कामे सोंडले येथे 2 कामे रुदाणे येथे 22 कामे अजंदे बु येथे 5 कामे नाडसे येथे 2 कामे अंबापुर येथे 1 कामे आयणे येथे 2 कामे शेवाळी येथे 1 कामे दारखेल येथे 2 कामे रायपुर येथे 3 कामे वर्धाणे येथे 5 कामे लोणखेडी येथे 5 कामे उभंड येथे 3 कामे आमोदे येथे 4 कामे अशी एकूण 222 कामे मृद संधारण मोठी कामे जलयुक्त शिवार अभियान 30-10-2018 451.04
25 विविध कामे 26-05-2018 126.33
26 जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत टिटाणे येथे 6 कामे म्हसाळे येथे 3 कामे फोफरे येथे 3 कामे घाणेगाव येथे 3 कामे मुकटी येथे 14 कामे भिरडाई येथे 4 कामे अंचाडे येथे 6 कामे अंचाडे तांडा येथे 2 कामे चिंचखेडे येथे 1 काम बल्हाणे येथे 12 कामे अशी एकुण 55 कामे 21-02-2018 85.30
27 मोठी बांधकामे 21-02-2018 94.39
28 वनीकरण व वन्यजीव यावरील भांडवली खर्च मधुन वनांमधील मृद व जलसंधारणाची कामे अंबाळे अंतर्गत 3 व अमदाड अंतर्गत 4 अशी एकूण 7 जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत प्रशासकीय मान्यता 17-02-2018 151.35
29 जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत लळींग येथे 6 कामे 17-02-2018 17.63
30 जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत बेहेड येथे 3 कामे चांदगड येथे 1 कामे पिंपरखेडे येथे 1 कामे वर्षी येथे 2 कामे टिटाणे येथे 1 कामे मचमाळ येथे 1 कामे अशी एकूण 11 कामे 17-02-2018 100.57
31 जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत मुकटी येथे 3 कामे पिंप्री येथे 1 कामे रोहाणे येथे 3 कामे पिंपरखेडा येथे 1 कामे वर्षी येथे 6 कामे दत्ताणे येथे 3 कामे मळाणे येथे 1 कामे अशी एकूण 18 कामे 15-02-2018 60.84
32 जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत वरझडी येथे 1 कामे नांदर्डे येथे 2 कामे भरवाडे येथे 4 कामे एकूण 7 कामे 09-02-2018 12.16
33 जिल्हा वार्षिक योजना (जलयुक्त शिवारअभियान ) 03-02-2018 88.52
34 44022681 जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत तऱ्हाडकबसे या गावातील 6 कामांना प्रशासकीय मान्यता 02-02-2018 44.12
35 जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत ढवळीविहीर येथे 10 काम म्हसाळे येथे 10 काम वायपुर येथे 3 काम बेटावद येथे 3 काम धांदरणे येथे 3 काम कंचनपुर येथे 3 काम निशाणे येथे 3 काम नरडाणे येथे 3 काम अंजनविहीरे येथे 3 काम चांदगड येथे 10 काम खर्दे बु येथे 10 काम दरखेडा येथे 10 काम निरगुडी येथे 10 काम टेंभलाय येथे 10 काम अशी एकूण 91 कामे 02-02-2018 25.90
36 जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत लळींग येथे 5 काम वेल्हाणे येथे 2 काम आनंदखेडा येथे 1 काम तरवाडे येथे 3 कामे न्याहळोद येथे 2 काम कापडणे येथे 3 कामे सरवड येथे 1 काम बेहेड येथे 1 काम अशी एकूण 18 कामे 23-01-2018 109.74
37 जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत 1 मौजे वारुळ पाष्टे ता शिंदखेडा येथे कम्पार्टमेंट बर्डिंगचे काम करणे 2 मौजे वारुळ मुडावद ता शिंदखेडा येथे कम्पार्टमेंट बर्डिंगचे काम करणे 3 मौजे वारुळ कमखेडा ता शिंदखेडा येथे कम्पार्टमेंट बर्डिंगचे काम करणे 4 मौजे वारुळ कमखेडा ता शिंदखेडा येथे कम्पार्टमेंट बर्डिंगचे काम करणे 22-01-2018 70.05
38 जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत पिंपरखेडा येथे 1 काम चांदगड येथे 4 काम वायपुर येथे 1 काम चिंचखेडे येथे 1 काम मुकटी येथे 1 काम अंचाळे येथे 1 काम भिरडाणे येथे 1 काम नांदर्डे येथे 2 काम मलकातर येथे 1 काम गधडदेव येथे 2 काम वरझडी येथे 2 काम हिंगोणीपाडा येथे 2 काम बोराडी येथे 2 काम अशी एकूण 21 कामे 22-01-2018 70.05
39 जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत बोराडी येथे 1 काम हिंगोणीपाडा येथे 1 काम असली येथे 1 काम सावेर येथे 1 काम अंजनविहीरे येथे 3 काम अशी एकूण 7 कामे 22-01-2018 31.66
40 जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत चिपलीपाडा येथे 2 काम बेटावद येथे 1 काम अशी एकूण 3 कामे 22-01-2018 118.05
41 मोठी बांधकामे 17-01-2018 187.77
42 44022681 जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत प्रशिक्षण वर्गासाठी खरेदी केलेल्या साहित्यांची रक्कम धुळे जिल्हा कृषि पदवीधर शेती उद्योग विकास सहकारी संस्था,धुळे 10-01-2018 1.13660
43 44022681 जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत दलवाडे ता शिंदखेडा या गावातील 19 कामांना प्रशासकीय मान्यता 10-01-2018 56.81
44 44022681 जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत छडवेल पखरुण या गावातील पाझर तलाव दुरुस्तीच्या कामास प्रशासकीय मान्यता 06-01-2018 44.84
45 मोठी बांधकामे 30-12-2017 101.68
46 वेल्हाणे येथे 2 कामे चिंचखेडा येथे 1 काम अजनाळ येथे 2 कामे गोताणे येथे 2 काम चांदगड येथे 1 काम वायपुर येथे 1 काम भामेर येथे 2 काम निळगव्हाण येथे 5 काम कावठे येथे 4 काम छडवेल प. येथे 4 काम खरडबारी येथे 2 काम सावेर येथे 1 काम असली येथे 1 कामअशी एकुण 28 कामांसाठी जलयुक्त शिवार अंतर्गत वन विभागास प्रशासकीय मान्यता 30-12-2017 101.68
47 मोठी बांधकामे 26-12-2017 189.00
48 मोठी बांधकामे 16-12-2017 144.07
49 मोठी बांधकामे 16-12-2017 20.08
50 आमदड अंचाळे अंचाळे तांडा अजनाड वायपुर वाघाडी खु दोंडाईचा भामेर वणी दत्ताणे येथे 1 काम खर्दे बु येथे 2 कामे अंजनचिहरे येथे 4 कामे लळींग येथे 4 कामे म्हसाळे येथे 2 कामे निळगव्हाणे येथे 2 कामे अशी एकूण 239 कामांना जलयुक्त अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता 16-12-2017 144.07
51 ओ - ३८ २७०२ लहान पाटबंधारे ८० सर्वसाधारण (४३)(०१) लहान पाटबंधारे कामे ० ते १०० हे. २७०२५७०५-३१ सहायक अनुदान ओ - ३८ २७०२ लहान पाटबंधारे ८० सर्वसाधारण (४३)(०२) को.प. बंधारे कामे ० ते १०० हे. २७०२५७०५-३१ सहायक अनुदान 14-12-2017 518.77
52 नवीन सी .ना .बा .घेणे सा. बं. दुरुस्ती करणे काँक्रीट रिचार्जे बंधारा पा . त . दुरुस्ती करणे 14-12-2017 518.77
53 मोठी बांधकामे 12-12-2017 76.70
54 भिरडाई येथे 10 कामे पिंप्री येथे 10 कामे न्याहळोद येथे 10 कामे बेहेड येथे 10 कामे नाणी येथे 10 कामे कापडणे येथे 10 कामे छडवेल येथे 10 कामे खरडबारी येथे 10 कामे आमळी येथे 10 कामे सिनबन येथे 10 कामे नागपुर येथे 10 कामे घाणेगाव येथे 10 कामे मालपुर येथे 10 कामे वायपुर येथे 7 कामे बेटावद येथे 7 कामे धांदरणे येथे 7 कामे कांचनपुर येथे 7 कामे निशाणे येथे 7 कामे नरडाणे येथे 7 कामे अंजनविहीरे येथे 7 कामे गधडदेव येथे 7 कामे आंबे येथे 7 कामे सावेर येथे 7 कामे नांदर्डे येथे 7 कामे वरझडी येथे 7 कामे निमडाळे येथे 7 कामे अर्थे बु येथे 7 कामे अर्थे खु येथे 7 कामे हिवरखेडा येथे 7 कामे अशी एकूण 269 कामांना जलयुक्त अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता 12-12-2017 76.70
55 मोठी बांधकामे 24-11-2017 24.96
56 विंचुर येथे 1 काम छावडी येथे 3 काम एकूण4 कामांकरीता प्रशासकीय मान्यता 24-11-2017 24.96
57 मोठी बांधकामे 08-11-2017 60.05
58 मोघण येथे 1 काम, तांडा कुंडाणे येथे 2 काम, कुंडाणे वेव्लहाणे येथे 2 काम, वेल्हाणे येथे 3 काम, नगाव येथे 5 काम, निमडाळे येथे 2 काम, बोरकुंड येथे 4 काम, विसरणे येथे 1 काम, शेनपुर येथे 3 काम, गणेशपुर येथे 2 काम, दिघावे येथे 2 काम, उंभर्टी येथे 2 काम, शेवाडे येथे 2 काम, मालपुर येथे 5 काम, सतारे येथे 3 काम, चिमठावळ येथे 8 काम, बाभळे येथे 1 काम, अशी एकूण 48 कामांना जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत प्रशासकीय मान्यता 08-11-2017 60.05
59 - 01-11-2017 190.06
60 मोठी बांधकामे 25-10-2017 40.64
61 मोठी बांधकामे 22-09-2017 16.49
62 लहन पाठबंधारे प्रकल्पनेतंर्गत बांधकाम 16-09-2017 42.80
63 मोठी बांधकामे 26-07-2017 76.00
64 मोठी बांधकामे 12-07-2017 58.22
65 मोठी बांधकामे 12-07-2017 9.86
66 मोठी बांधकामे 07-06-2017 390.34
67 जुन्नर येथे 3 कामे हैकळवाडी येथे 5 कामे मोरशेवाडी येथे 7 कामे सुराय येथे 1 कामे सतारे येथे 2 कामे साळवे येथे 1 कामे धावडे येथे 1 काम अशी एकूण 65.37 लक्ष इतक्या रकमेच्या कामांना जलयुक्त शिवार अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता 16-05-2017 65.37
68 - 26-08-2016 85.30
69 मोठी बांधकामे 31-03-2016 37.64
70 नाला खोलीकरण करणे व कम्पार्टमेंट बांडिंग करणे 29-03-2016 765.oo
71 मोठी बांधकामे 29-03-2016 12.20
72 लहान पाटबंधारे 23-03-2016 11.61
73 नाला खोलीकरण करणे व कम्पार्टमेंट बांडिंग करणे 11-03-2016 765.oo
74 लहान पाटबंधारे 11-03-2016 47.11
75 मोठी बांधकामे 11-03-2016 33.32
76 मोठी बांधकामे 11-03-2016 98.17
77 मोठी बांधकामे 20-01-2016 110.68
78 सिमेंट नाला बांध बांधणे 20-01-2016 472.78
79 मोठी बांधकामे 23-11-2015 48.14
80 लहन पाटबंधारे ,लहन बांधकामे 23-11-2015 9.90
81 मोठी बांधकामे 23-11-2015 98.62
82 सिमेंट नाला बांध बांधणे 12-10-2015 439.03
83 मोठी बांधकामे 01-10-2015 220.42
84 नाला खोलीकरण करणे ,कम्पार्टमेंट बंडींग करणे , मोठी बांधकामे 01-08-2015 140.46
85 नाला खोलीकरण करणे , मोठी बांधकामे 01-08-2015 293.47
86 पाटबंधाऱ्यांची कामे 01-08-2015 104.00
87 मोठी बांधकामे 30-07-2015 245.86
88 मृद संधारण ,मोठी बांधकामे 14-07-2015 197.32
89 मोठी बांधकामे 14-07-2015 78.90
90 मोठी बांधकामे 14-07-2015 144.23
91 मृद संधारण ,मोठी बांधकामे 22-06-2015 17.00
92 मोठी बांधकामे 01-06-2015 60.00
93 - 22-05-2015 29350932
94 - 22-05-2015 15,21,881
95 - 22-05-2015 1,23,77,652
96 - 16-05-2015 32,08,422
97 मोठी बांधकामे 15-05-2015 1,82,42,466
98 मोठी बांधकामे 15-05-2015 1,82,42,466
99 लघुसिंचन 13-05-2015 2,45,47,815
100 मोठी बांधकामे 01-05-2015 1,44,33,676
101 मोठी बांधकामे 22-06-2013 89.64