डोंगरी विकास योजना


निधी वितरण
अ . क्र . तपशील दिनांक रक्कम पहा
1 मौजे गरताड ता. शिरपूर येथे मोहन ताराचंद कोळी यांच्या घरापासून ते सुदाम खुशाल पाटील यांचे घर ते पाणी टाकी पर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे 19-09-2019 1.50 लक्ष
2 मौजे अंतुर्ली ता. शिरपूर जि.धुळे येथे सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे 21-08-2019 7.86 लक्ष
3 मौजे दातर्ती ता. साक्री येथे आदिवासी वस्तीत सुपडू उखडू माळीच यांचेघरापासून ते गुलाब बालसिंग सोनवणे यांच्या घरापर्यंत, एकलव्य बोर्ड ते सुरेश तानाजी माळीच यांच्या घरापर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे मौजे कोकले ता. साक्री येथे ग्रामपंचायत चौकात ग्रामपंचायत कार्यालयापासून ते महात्मा फुले यांच्या पुतळयापर्यंत पेव्हर ब्लॉक बसविणे मौजे कोकले ता. साक्री येथील श्री.आनंदा रामचंद्र घरटे यांच्या घरापासून, श्री. निंबा चैत्राम पगारे यांच्या घरापर्यंत ते मारुती मंदीर ते एकलव्य बोर्डापर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे 16-08-2019 5.47 लक्ष
4 मौजे वाठोडा ता. शिरपूर येथे उदेसिंग भिल यांच्या घरापासून ते प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र पर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे मौजे रोहीणी ता. शिरपूर येथे राजू गणपत बंजारा यांच्या घरापासून ते भोजु मधु बंजारा यांच्या घरापर्यंत ,श्रावण आनंदा बंजारा यांच्या घरापासून ते गणेश भगा बंजारा यांच्या घरापर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे मौजे नवे भामपूर ता. शिरपूर येथे भामपुर फाटा ते सयाजी विक्रम कांदरळ ते सुशिलाबाई जयवंतराव देशमुख यांच्या घरापर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे मौजे बोराडी ता. शिरपूर येथे श्री. दिलीप सखाराम पाटील यांच्या घरापासून ते श्री. भरत करणसिंग पाटील यांच्या घरापर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे मौजे बोराडी ता. शिरपूर येथे महात्मा फुले पुतळा ते बनुमाय शाळेपर्यंत पेव्हर ब्लॉक बसविणे 06-08-2019 10.07 लक्ष
5 मौजे कासारे ता.साक्री येथे स्वामी समर्थ मंदिर ते जिजाऊ मंगल कार्यालय पर्यंत LED स्ट्रीट लाईट पोलसह बसविणे. रु.7.18 लक्ष मौजे कासारे ता.साक्री येथे शिक्षक कॉलनी ते बसस्थानकापर्यंत LED स्ट्रीट लाईट पोलसह बसविणे. रु.7.20 लक्ष 23-07-2019 7.42 लक्ष
6 मौजे कासारे ता.साक्री येथे स्वामी समर्थ मंदिर ते जिजाऊ मंगल कार्यालय पर्यंत LED स्ट्रीट लाईट पोलसह बसविणे. रु.7.18 लक्ष मौजे कासारे ता.साक्री येथे शिक्षक कॉलनी ते बसस्थानकापर्यंत LED स्ट्रीट लाईट पोलसह बसविणे. रु.7.20 लक्ष 23-07-2019 5.48 लक्ष
7 मौजे जामखेल ता. साक्री येथे साहेबराव सोनू महाले यांच्या घरापासून ते शांताराम चिंतामण चौरे यांच्या घरापर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे मौजे देगाव ता. साक्री येथे श्री आण्णा सखाराम चौरे यांचे घरापासून ते श्री आबाजी कृष्णा बहिरम यांच्या घरापर्यंत, श्री बारकू मंगळू गांगुर्डे यांचेघरापासून ते श्री सुरेश कृष्णा बहिरम यांच्या घरापर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे 02-07-2019 3.99 लक्ष
8 १. मौजे गरताड ता. शिरपूर येथे मोहन ताराचंद कोळी यांच्या घरापासून ते सुदाम खुशाल पाटील यांचे घर ते पाणी टाकी पर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे २. मौजे वाठोडा ता. शिरपूर येथे उदेसिंग भिल यांच्या घरापासून ते प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र पर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे ३. मौजे पळासनेर ता. शिरपूर येथे श्री बाबुलाल दगडू भदाणे यांच्या घरापासून ते जुना राष्ट्रीय महामार्ग क्र.3 पर्यत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे ४. मौजे रोहीणी ता. शिरपूर येथे राजू गणपत बंजारा यांच्या घरापासून ते भोजु मधु बंजारा यांच्या घरापर्यंत ,श्रावण आनंदा बंजारा यांच्या घरापासून ते गणेश भगा बंजारा यांच्या घरापर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे ५. मौजे नवे भामपूर ता. शिरपूर येथे भामपुर फाटा ते सयाजी विक्रम कांदरळ ते सुशिलाबाई जयवंतराव देशमुख यांच्या घरापर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे ६. मौजे बोराडी ता. शिरपूर येथे श्री. दिलीप सखाराम पाटील यांच्या घरापासून ते श्री. भरत करणसिंग पाटील यांच्या घरापर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे ७. मौजे बोराडी ता. शिरपूर येथे महात्मा फुले पुतळा ते बनुमाय शाळेपर्यंत पेव्हर ब्लॉक बसविणे ८. मौजे ताजपुरी ता. शिरपूर येथे श्री. यशवंत मगन ठाकरे यांच्या घरापासून ते श्री.विजय रावण ठाकरे यांच्या घरापर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे ९. मौजे कुवा ता. शिरपूर येथे श्री. प्रकाश रामदास पाटील यांच्या घरापासून ते श्री.संजय भोमा पाटील यांच्या घरापर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे 31-03-2019 38.44
9 १. मौजे भाडणे ता. साक्री येथे सुकलाल पारधी यांच्या घरापासून मोरचंद ठाकरे यांच्या घरापर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे २. मौजे सुरपान ता. साक्री येथे जि. प. मराठी शाळेपासून ते आदिवासी वस्ती पर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे ३. मौजे शिरसोले पैकी शिवपाडा ता. साक्री येथे जि. प. मराठी शाळेपासून ते हाशिराम उखडया चौरे यांच्या घरापर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे ४. मौजे तामसवाडी ता. साक्री येथे सुशील शालीग्राम अहिरराव यांच्या घरापासून ते विजय बाबुलाल अहिरराव यांच्या घरापर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे ५. मौजे अंबापूर पैकी कृष्णनगर ता. साक्री येथे धनराज लक्ष्मण मारनर यांच्या घरापासून ते गंगाराम काळू मारनर यांच्या घरापर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे 30-03-2019 8.42
10 १.मौजे सामोडे ता. साक्री येथे जगदीश तुकाराम शिंदे यांच्या घरापासून ते शांताराम भटु मोरे यांच्या घरापर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे २. मौजे शेवाळी ता. साक्री येथे नॅशनल हायवे पासून ते सागरचंद टाटीया यांच्या घरापर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे ३. मौजे चोरवड ता. साक्री पैकी गावठाणपाडा ता. साक्री येथे देवाल्या जान्या बर्डे यांच्या घरापासून ते काळंबा रस्ता पर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे 30-03-2019 13.30
11 १. मौजे भाडणे ता. साक्री येथे सुकलाल पारधी यांच्या घरापासून मोरचंद ठाकरे यांच्या घरापर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे २.मौजे सुरपान ता. साक्री येथे जि. प. मराठी शाळेपासून ते आदिवासी वस्ती पर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे ३. मौजे जामखेल ता. साक्री येथे साहेबराव सोनू महाले यांच्या घरापासून ते शांताराम चिंतामण चौरे यांच्या घरापर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे ४. मौजे शिरसोले पैकी शिवपाडा ता. साक्री येथे जि. प. मराठी शाळेपासून ते हाशिराम उखडया चौरे यांच्या घरापर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे ५. मौजे देगाव ता. साक्री येथे श्री आण्णा सखाराम चौरे यांचेघरापासून ते श्री आबाजी कृष्णा बहिरम यांच्या घरापर्यंत, श्री बारकू मंगळू गांगुर्डे यांचेघरापासून ते श्री सुरेश कृष्णा बहिरम यांच्या घरापर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे ६. मौजे उंभर्टी ता. साक्री येथे अमरधाम परिसरात रस्ता कांक्रीटीकरण करणे ७. मौजे नवडणे ता. साक्री येथे सोमेश्वर महादेव मंदीराच्या परिसरातील रस्ता कांक्रीटीकरण करणे ८. मौजे दातर्ती ता. साक्री येथे आदिवासी वस्तीत सुपडू उखडू माळीच यांचेघरापासून ते गुलाब बालसिंग सोनवणे यांच्या घरापर्यंत, एकलव्य बोर्ड ते सुरेश तानाजी माळीच यांच्या घरापर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे ९. मौजे कोकले ता. साक्री येथे ग्रामपंचायत चौकात ग्रामपंचायत कार्यालयापासून ते महात्मा फुले यांच्या पुतळयापर्यंत पेव्हर ब्लॉक बसविणे १०. मौजे धाडणे ता. साक्री येथे मारुती मंदीरापासून ते नळ पाणीपुरवठा विहीरीपर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे ११. मौजे तामसवाडी ता. साक्री येथे सुशील शालीग्राम अहिरराव यांच्या घरापासून ते विजय बाबुलाल अहिरराव यांच्या घरापर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे १२. मौजे अंबापूर पैकी कृष्णनगर ता. साक्री येथे धनराज लक्ष्मण मारनर यांच्या घरापासून ते गंगाराम काळू मारनर यांच्या घरापर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे १३. मौजे ऐचाळे ता. साक्री येथे दादाभाई तुळशीराम साबळे यांच्या घरापासून ते रुपचंद रतन साबळे यांच्य घरापर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे १४. मौजे नागपूर वर्धाने ता. साक्री येथे रविंद्र शंकर सदानशिव यांचे घरापासून ते मारुती मंदीरपर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे १५. मौजे कोकले ता. साक्री येथील श्री.आनंदा रामचंद्र घरटे यांच्या घरापासून, श्री. निंबा चैत्राम पगारे यांच्या घरापर्यंत ते मारुती मंदीर ते एकलव्य बोर्डापर्यंत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे 05-03-2019 26.50
12 सावळदे ता शिरपुर येथे अमरधामकड़े जनारा रास्ता कंक्रीटीकरण करने 05-12-2018 2.69
13 मौजे जळोद ता शिरपुर येथे ग्रामपंचायत मालमत्ता क्र 336 येथील जागेवर अंगणवाडी बांधने 20-11-2018 1.60
14 चिपलीपाड़ा येथे गावांतर्गत रस्ता कंक्रीटीकरण करने 03-11-2018 5.50
15 मौजे हिसाळे ता शिरपुर गाव अंतर्गत श्री सतिष भाऊराव पाटील यांचे घर ते बसस्टँड पर्यंतचा रस्ता व डॉ शांताराम कांबळे यांचे घर ते गुरांचा दवाखान्यात रस्ता कंक्रीटीकरण करणे 07-09-2018 0.91
16 मौजे आखाड़े ता साक्री रस्ता काँक्रिटीकरण करणे 01-09-2018 1.64
17 शिरपुर तालुक्यातील आदिवासी भागातील ताजपुरी गावात रस्ता काँक्रिटिकरण करणे (भिमराव सनेर ते रामराव त्रयंबक सनेर यांचे घरापर्यंत) 31-07-2018 0.89
18 १. मौजे नवडणे ता साक्री जि धुळे येथे राजेंद्र रावण ठाकरे (भिल) ते सतिष पंडित सोनवणे (भिल) यांचे घरापर्यंत काँक्रिट रस्ता तयार करणे २. मौजे सायने ता साक्री येथे भुराबाई सुरसिंग भिल ते खंडु ओंकार भिल यांचे घरापर्यंत काँक्रिट रस्ता तयार करणे ३.मौजे विटाई ता साक्री येथे श्री भिमराव भास्कर खैरनार ते दादाजी शांताराम भामरे व योगेश पुंडलिक खैरनार ते भगवान आनंदा मोहिते यांचे घरापर्यंत काँक्रिट रस्ता तयार करणे ४. मौजे निळगव्हाण ता साक्री येथे भास्कर यादु भिल ते हिम्मत गोरख देवरे यांचे घरापर्यंत काँक्रिट रस्ता तयार करणे 21-06-2018 6.44
19 मौजे जवखेडा ता शिरपुर जिल्हा धुळे येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे मौजे थाळनेर ता शिरपुर जिल्हा धुळे येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे 31-07-2017 235796
20 मौजे जामखेल ता शिंदखेडा जि धुळे येथे गाव अंतर्गत रस्ता काँक्रिीटीकरण करणे मौजे शेवाळी (दा) ता साक्री जि धुळे येथे गाव अंतर्गत रस्ता काँक्रिीटीकरण करणे 30-03-2017 9.94
21 पिंपळगाव बु पैकी टेकपाडा ता.साक्री जि. धुळे येथे अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे मौजे जैताणे 9 ता.साक्री जि. धुळे येथे अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे 30-03-2017 11.97
22 मौजे जवखेडा ता शिरपुर जिल्हा धुळे येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे मौजे थाळनेर ता शिरपुर जिल्हा धुळे येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे 27-03-2017 935475
23 1 मौजे आगरपाडा ता साक्री येथे गावातंतर्गत काँक्रिट रस्ता तयार करणे 2 मौजे जामखेल ता साक्री येथे पिकअप शेड बांधणे 3 घाणेगाव ता साक्री येथे रस्ता काँक्रिटीकरण करणे (महादेव मंदिर ते गोपीचंद बुधा मासुळे यांचे घरापर्यंत) 4 छावडी ता साक्री येथे रस्ता काँक्रिटीकरण करणे (एसटी स्टँण्ड ते नरेंद्र झोवर यांचे घरापर्यंत) 5 मौजे काळगाव ता साक्री येथे पत्रयाचे पिकअप शेड (स्टॅण्ड) बांधकाम करणे मौजे काळगाव ग्रामपंचायतपैकी भामरे नगर ता साक्री येथे पिकअप शेड (स्टॅण्ड) बांधकाम करणे मौजे काळगाव ग्रामपंचायतपैकी राजाराम नगर ता साक्री येथे पिकअप शेड (स्टॅण्ड) बांधकाम करणे 6 मौजे धनेर ता साक्री येथे एल ई डी मिनी हायमास्ट ( 9 मिटर) व एल ई डी लँप बसविणे (2 नग) 7 मौजे नवापाडा (ब्राम्हणवेल) ता साक्री येथे एलईडी मिनी हायमास्ट (9 मीटर) बसविणे 8 मौजे रोहोड ता साक्री येथे एलईडी मिनी हायमास्ट (9 मीटर) बसविणे व एलईडी लँप बसविणे 9 मौजे काकशेवड पैकी चिंचपाडा ता साक्री येथे एलईडी मिनी हायमास्ट (9 मीटर) बसविणे व एलईडी लँप बसविणे 10 मौजे पानखेडे ता साक्री येथे डोंगरभाऊ बागुल यांच्या घराजवळ एलईडी मिनी हायमास्ट (9 मीटर) व एलईडी लँप बसविणे 11 मौजे वार्सा ता साक्री येथे वार्सा फाटा चौफुलीजवळ एलईडी मिनी हायमास्ट (9 मीटर) व एलईडी लँप बसविणे 12 ग्रा.पं.रायपुर 1 ता साक्री जि धुळे येथील श्री व्यंकट माणिक भिल यांच्या घरापासुन ते नाना रावा भिल यांच्या घरापर्यंत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे 13 मौजे गंगापुर ता साक्री जि धुळे येथील चिंतामण चिला गरदरे ते रामा सोमा बोर 5 कर यांच्या घरापर्यंत रस्त काँक्रिटीकरण करणे 14 ग्रुप ग्रा पं भामेर (नवागाव) ता साक्री जि धुळे येथील राजु सुदर मारनर ते झिपा शिवा यांच्या घरापर्यंत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे 15 मौज दिघावे ता साक्री जि धुळे येथे गावांतर्गत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे 16 मौजे विटाई तासाक्री जि धुळे येथे गावांतर्गत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे 22-03-2017 33.65
24 ता.साक्रि येथे एल.इ.डी मिनी हायमास्टर (९ मीटर ) व् एल.इ.डी लैंप बसविणे. रस्त्याचे कॉन्क्रीटीकरण करने 18-03-2017 39.50 Lakh
25 मोजे दिघावे ता. सकरी जी.धुळे येथे गांवातर्गत रस्ता कॉन्क्रीटीकरण करने. मोजे विटाई, ता. साक्रीजी.धुळे येथे गांवातर्गत रस्ता कॉन्क्रीटीकरण करने. 10-02-2017 4.94 लाख
26 1 मौजे सावळदे ता शिरपुर जि धुळे येथे सामाजिक सभागृह बांधणे 2 मौजे झेंडेअंजन ता शिरपुर येथे समाज मंदिराचे बांधकाम करणे 3 मौजे चिलारे ता शिरपुर येथे समाज मंदिराचे बांधकाम करणे 4 मौजे सुभाषनगर ता शिरपुर येथे सभामंडपाचे बांधकाम करणे 5 मौजे सावेर ता शिरपुर येथे समाज मंदिराचे बांधकाम करणे 6 मौजे अंतुर्ले ता शिरपुर येथे समाज मंदिराचे बांधकाम करणे 7 गधडदेव ता शिरपुर येथे अमरधामचे बांधकाम करणे 8 मलकातर ता शिरपुर येथे अमरधामचे बांधकाम करणे 9 वाडी बु ता शिरपुर येथे गावापासुन मंदिरापर्यंत रस्याौजचे काँक्रिटीकरण करणे 10 बारोडी ता शिरपुर येथे गावांतर्गत रस्यााँचे काँक्रिटीकरण करणे 11 भरवाडे ता शिरपुर येथे गावांतर्गत रस्यारणचे काँक्रिटीकरण करणे 21-03-2016 42.71
27 बोराडी येथे अमरधाम मधील काँक्रिटीकरण बर्निंगशेड व बेठक करणे 05-03-2016 5.93
28 विखरण येथे गावांतर्गत रस्यााडचे काँक्रिटीकरण करणे 17-02-2016 3.48
29 मौजे चिलारे ता शिरपुर जि धुळे येथे समाज मंदिराचे काम करणे व मौजे सांगवी ता शिरपुर येथे समाज मंदिराचे बांधकाम करणे 29-10-2015 10
30 वाडी येथे अमरधाम मध्ये काँक्रिटीकरण करणे व बेठक वेवस्था करणे 01-09-2015 3
31 सुभाष नगर ता. शिरपूर येथे सभामंडपाचे बांधकाम करणे 13-01-2015 4.88