पर्यटन योजना


प्रशासकीय मान्यता आदेश
अ . क्र . तपशील दिनांक रक्कम पहा
1 प्रादेशिक पर्यटन विकास योजेतंर्गत सन 2019-20 मध्ये जिल्हास्तरावरील विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी वितरीत करण्याबाबत (३ कामे) 13-09-2019 192.83 लक्ष
2 प्रादेशिक पर्यटन विकास योजेतंर्गत सन 2019-20 मध्ये धुळे जिल्हयातील विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी वितरीत करण्याबाबत 11-09-2019 4438.41 लक्ष
3 प्रादेशिक पर्यटन विकास योजेतंर्गत सन 2019-20 मध्ये धुळे जिल्हयातील विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी वितरीत करण्याबाबत 11-09-2019 1590.28 लक्ष
4 प्रादेशिक पर्यटन विकास योजेतंर्गत सन 2019-20 मध्ये धुळे जिल्हयातील विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी वितरीत करण्याबाबत 11-09-2019 1870.68 लक्ष
5 प्रादेशिक पर्यटन विकास अंतर्गत धुळे जिल्हयातील सन 2018-19 अंतर्गत रु.6794.86 लक्ष अंदाजीत किंमतीच्या पर्यटन स्थळांच्या 19 विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान 18-02-2019 6794.86 लक्ष
6 प्रादेशिक पर्यटन विकास कार्यक्रम- कार्यान्वयीन यंत्रणेत बदल करणे 19-04-2018 0.00
7 प्रादेशिक पर्यटन विकास कार्यक्रम धुळे जिल्हा - 04 कामे 31-03-2018 192..00 लक्ष
8 प्रादेशिक पर्यटन विकास कार्यक्रम धुळे जिल्हा -17 कामे 06-02-2018 1705.28 लक्ष