कार्यान्वयी यंत्रणा


मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद ,धुळे

------

------

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी ,जिल्हा परिषद ,धुळे

02562-२३७३४७

-

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ,धुळे

९८५०७१८०८०

२३४५८०

districsao@redimail.com

dsaoagridhule@gmail.com

कृषी विकास अधिकारी ,जिल्हा परिषद ,धुळे

९७६५२१७१५७

२३८१८७

adozpdhuleredimail.com

adozpdhule@gmail.com

जिल्हा पशुसंवर्धन उपयुक्त ,धुळे

९०११५१३०८७

२३०६५२

ddcahdhule@gmail.com

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी ,जिल्हा परिषद धुळे

९४२२७९३२६९

२३८२१४

dahodhule1@gmail.com

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी ,धुळे

९६६५३३६६३१

२३५९२४

ddd.dhule@ymail.com

सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय ,धुळे

९८२२२०४९१८

२३४७२२

dhulefisheries@gmail.com

उपवनसंरक्षक ,(पश्चिम ),धुळे

९४२३४९५५६५

२४६५११

dcfdhule.@gmail.com

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था ,धुळे

९४२२७८६००९

२३८००७

ddr_dle@rediffmail.com

प्रकल्प संचालक ,जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ,धुळे

२४५३६४

drdahule@gmail.com

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ,(ग्रा . पं . )जि .पं. धुळे

९४२२७०४६५४

२३७४७२

dy.covpzpdhule@gmail.com

कार्यकारी अभियंता ,लघुसिंचन विभाग ,जि. पं. धुळे

९०२८३०५७४५

२३८९३९

mimzpdhule@gmail.com

कार्यकारी अभियंता लघुसिंचन (जलसंधारण ),धुळे

९८२२३२८८७६

२७७३१४

ee.mils.dhule@gmail.com/eemilsdhule.gmail.com

अधीक्षक अभियंता ,म. रा. विज वितरण कंपनी ,धुळे

७८७५७६६९९९

२८८००१

sedhule@mahadiscom.com

महाव्यवस्थापक ,जिल्हा उद्योग केंद्र. धुळे

२४५४५८

didicdhule@maharashtra.gov.in

कार्यकारी अभियंता ,सार्वजनिक बांधकाम विभाग ,धुळे

९४२३४७९३०२

२८८७५५

dhule.ee@mahapwd.com

कार्यकारी अभियंता ,रो. ह. यो. (सा. बां. ) विभाग धुळे

९४२२२८८४२५८

२८८७६३

egsdhule.ee!@mahapwd.com

कार्यकारी अभियंता ,बांधकाम विभाग ,धुळे

९४०३४२६०३४

२३६२१२

wddhlzp@gmail.com

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक )जि. पं. धुळे

९४०४५६०७६४

२४०१२०

www.zpdhule.com education_p@zpdhule.com

शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक )जि. पं. धुळे

९४२३९३६६८८

२३५०७५

जिल्हा क्रीडा अधिकारी ,धुळे

९४२१४१३१७९

२७०५४४

जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय ,धुळे

२४१४३७

जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी ,धुळे

९४६३१५४९६१

२७२४५८

अधिष्ठाता,भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्य.महाविद्यालय, धुळे

-------

storegmedhule@gmail.com

जिल्हा आरोग्य अधिकारी जि.प. धुळे

8308689829,237139

dhodhulezp@gmail.com

जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, धुळे

282875

csdhule@gmail.com,dhule.npcb@gmail.com

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जि.प. धुळे

9422793464,238853

eebndhule@rediffmail.com

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा.व.स्व), जि.प. धुळे

229424

atcwssodhule@gmail.com,nbazpdhule@gmail.com

वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक,भूजल सर्वे.विकास यंत्रणा,धुळे

9420716137,220364

srgeo_dhule@yahoo.co.in

जिल्हा प्रशासन अधिकारी (नगरविकास शाखा) जिल्हाधिकारी कार्यालय,धुळे

----

duda.dhule@gmail.com

सहा.आयुक्त,समाजकल्याण ,धुळे

9403428743,241812

s.d.s.w.o.dhule@gmail.com

समाजकल्याण अधिकारी ,जि.प. धुळे

9960223088,229470

dswozpdhule@gmail.com

जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी( जयहिंद कॉलनी) ,धुळे

224729

dwcddhule@gmail.com

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण) ,जि.प. धुळे

8108154232,229997

dyceo.icdsdhule@gmail.com

प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प ,धुळे

9420375883,240955

itdpdhule@gmail.com

कार्यकारी अभियंता,पाटबंधारे विभाग ,धुळे

9422790678,276596

diddhule@gmail.com

जिल्हा हिवताप अधिकारी ,धुळे

9130549462,276830

dmodhule1@gmail.com

जिल्हा माहिती अधिकारी ,धुळे

9011775555,9421886364,230702

diodhule14@gmail.com

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) ,जि.प. धुळे

9422704654

dyceo.gen@gmail.com

नगर रचनाकार,धुळे नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, शाखा धुळे,आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स, दसरा मैदान, मालेगाव रोड, पाण्याच्या टाकी समोर, धुळे

234660

tp_dhule@rediffmail.com

जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, धुळे

02562-237389

asstdiremp.dhule@ese.maharashtra

विभागीय महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरण (महाऊर्जा) कृषी भवन, NDCC बँक शेजारी, द्वारकासर्कल, नाशिक

domedanasik@mahaurja.com

प्रकल्प संचालक आत्मा कार्यालय,धुळे

02562-223005

atmadsao_dhl@rediffmail.com

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग,नाशिक, उंटवाडी रोड नाशिक 422002

0253/2578012

-

elnashik.ee@mahapwd.com

उपअभियंता, द्वारउभारणी उपविभाग,कार्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालयसमोर रजि.ऑफिसच्या मागे,धुळे

9822229728

eemdnsk@gmail.com

कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, प्लॉट, नं.47, सदगुरु कॉलनी, देवपूर धुळे

02562-272472/275472

mh-dhu@pmgsy.nic.in

"प्रकल्प संचालक,(NHAI) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधीकरण मन्साराम नगर, साक्री रोड, मोराणे प्र.लळींग 424002

शासकीय तंत्रनिकेतन,धुळे विद्यानगरी, देवपूर, धुळे 424005

02562-272103

gpdhule.dte2gmail.com

कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विद्यालय पारोळा रोड चौफुली, धुळे

02562-230262

pckvkdhule@gmail.com

जिल्हा पोलिस अधिक्षक, धुळे

-

-

-

उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी, धुळे विभाग धुळे

-

-

-

सहाय्यक संचालक पुरातत्व विभाग, नाशिक 1411,सरकारवाडा, सराफ बाजार, बोहोरपटटी, नाशिक

0253/ 2507496

adanashik@gmail.com

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम भवन, धुळे

-

-

-

आयुक्त, धुळे महानगर पालिका,धुळे

02562/ 288301-2-3

Dhuule_dmc@rediffmail. com

मुख्याधिकारी, दोंडाईचा वरवाडे नगर‍ परिषद, दोंडाईचा

codonaicha@rediffmail.com

codondaicha@gmail.com

मुख्याधिकारी, शिरपूर वरवाडे नगर‍ परिषद, शिरपूर

-

-

shirpurnagarishad@gmail. com

मुख्याधिकारी, शिंदखेडा नगर‍ पंचायत, शिंदखेडा

coshindkhedanp@gmail. com

मुख्याधिकारी, साक्री नगरपंचायत, साक्री

cosakri@gmail.com/ posakri@gmail.com

गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, साक्री

bdosakri@gmail.com

गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, शिंदखेडा

bdoshirpur@gmail.com

गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, शिरपूर

bdoshindkheda@gmail.com

गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, धुळे

bdodhule

व्यवस्थापक , जिल्हा अग्रणी बँक ,धुळे

जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी, धुळे

------

----