नियमावली

  • जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी वाटपाबाबतDownload
  • सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना निधी अर्थसंकल्पित करणे ,वितरित करणे व या निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे बाबतची सुधारित कार्यपद्धती Download